Roller Blind Fabric Type

Black Out
100% Block

Dim Out
90% Block

Half Black Out
80% Block

Sunscreen
70% Block

Roller Blind Fabric Type

Black Out
100% Block

Dim Out
90% Block

Half Black Out
80% Block

Sunscreen
70% Block

Roller Blind Fabric Colors

Type 1 : Sunscreen-70% Blocks Out Sunlight

AHD 500-01
White

AHD 500-02
White

AHD 500-06
Pearl

AHD A2-510
Ebony Grey

AHD A2-504
Sand

AHD 1079-2
Light Beige

AHD 1079-3
Light Grey

AHD A2-511
Black

Roller Blind Fabric Colors

Type 1 :
Sunscreen-70% Blocks Out Sunlight

AHD 500-01
White

AHD 500-02
White

AHD 500-06
Pearl

AHD A2-510
Ebony Grey

AHD A2-504
Sand

AHD 1079-2
Light Beige

AHD 1079-3
Light Grey

AHD A2-511
Black

Type 2 : Half Blackout – 80% blocks Out Sunlight

AHD 8026-1
Light Beige

AHD 8026-3
Light Red

AHD 8026-4
Light Grey

AHD 8025-5
Light Blue

AHD 8030-2
Light Choc

AHD 8030-3
Light Yellow

AHD 8030-4
Light Blue

AHD 8030-5
White

Type 2 :
Half Blackout – 80% blocks Out Sunlight

AHD 8026-1
Light Beige

AHD 8026-3
Light Red

AHD 8026-4
Light Grey

AHD 8025-5
Light Blue

AHD 8030-2
Light Choc

AHD 8030-3
Light Yellow

AHD 8030-4
Light Blue

AHD 8030-5
White

Type 3 : Dim Out – 90% Blocks Out Sunlight

AHD 8011-4
Light Blue

AHD 8022-2
Light Yellow

AHD 8022-1
Light Grey

AHD 8022-3
Light Blue

AHD 8011-5
White

AHD 8011-3
Ultra Light Yellow

AHD 8011-2
Light Choc

Type 3 :
Dim Out – 90% Blocks Out Sunlight

AHD 8011-4
Light Blue

AHD 8022-2
Light Yellow

AHD 8022-1
Light Grey

AHD 8022-3
Light Blue

AHD 8011-5
White

AHD 8011-3
Ultra Light Yellow

AHD 8011-2
Light Choc

Type 4 : Blackout – 100% Blocks Out Sunlight

AHD 8012-5
White

AHD 8015-1
Beige

AHD 8015-2
Light Grey

AHD TH1001-6
Ultra Light Yellow

AHD 8018-5
Light Yellow

AHD TH1008-9
Coffee

AHD TH1002-1
Light Grey

AHD 8018-1
White

AHD BT1000-04

AHD BT1000-05

AHD BT1000-06

AHD BT1000-07

AHD BT1900-01

AHD BT1900-02

AHD BT1900-03

AHD BT1900-04

AHD TH1001-4
Yellow

AHD TH1008-6
Light Brown

AHD TH1001-2
Choc

AHD 8018-3
Grey

AHD 8018-2
Light Blue

AHD BT1000-01

AHD BT1000-02

AHD BT1000-03

AHD BT1000-08

AHD BT1000-09

AHD BT1000-10

AHD BT1000-11

AHD BT1900-05

AHD BT1900-06

AHD BT1900-07

Type 4 :
Blackout – 100% Blocks Out Sunlight

AHD 8012-5
White

AHD 8015-1
Beige

AHD 8015-2
Light Grey

AHD TH1001-6
Ultra Light Yellow

AHD TH1001-4
Yellow

AHD TH1008-6
Light Brown

AHD TH1001-2
Choc

AHD 8018-3
Grey

AHD 8018-5
Light Yellow

AHD TH1008-9
Coffee

AHD TH1002-1
Light Grey

AHD 8018-1
White

AHD 8018-2
Light Blue

AHD BT1000-01

AHD BT1000-02

AHD BT1000-03

AHD BT1000-04

AHD BT1000-05

AHD BT1000-06

AHD BT1000-07

AHD BT1000-08

AHD BT1000-09

AHD BT1000-10

AHD BT1000-11

AHD BT1900-01

AHD BT1900-02

AHD BT1900-03

AHD BT1900-04

AHD BT1900-05

AHD BT1900-06

AHD BT1900-07